Školní poradenské pracoviště - Programy


Vzkaz pro rodiče žáků VI. A třídy PDF Tisk Email

Dne 6. 10. 2015 bude ve třídě Vašeho dítěte probíhat adaptační den. Adaptační den realizujeme už tradičně v šestých třídách na začátku školního roku a vnímáme ho jako jedinečnou a nepostradatelnou příležitost jak hravou a zábavnou formou napomoci k posílení celého kolektivu a k nastartování spolupráce s novým třídním učitelem. Cílem je podpořit vaše dítě v aklimatizaci na druhý stupeň a vytvořit ve třídě atmosféru spolupráce.

Adaptační den proběhne v prostorách školního klubu. Začneme v 8,00 hod. (sraz ve třídě), konec předpokládáme v 15,30. hod. Děti si přinesou psací potřeby, svačinu a šátek. V průběhu dne budeme mít ve školní jídelně nachystaný oběd. Pokud Vaše dítě nenavštěvuje školní jídelnu, prosíme o zaplacení obědu třídní učitelce (25,- Kč). Objednávku obědu zařídíme za Vás.

Adaptační den povede Mgr. Eva Junová a Mgr. Andrea Žilková


 

 
PREVENTIVNÍ PROGRAM ETICKÉ DÍLNY PDF Tisk Email

Projekt Etických dílen zaštiťuje Školní poradenské pracoviště již druhým rokem. Na rozdíl od roku předchozího jsme se rozhodli o zvýšení časové dotace. Výuka probíhá jednou měsíčně a to na prvním i druhém stupni naší školy.

 

V Etických dílnách se dotýkáme témat, se kterými se děti setkávají, nebo v budoucnu budou setkávat, prakticky stále – úcta k sobě samým i ostatním, jak vycházet s ostatními, jak porozumět sobě i druhým, umění komunikovat, řešit konflikty, schopnost rozhodovat se apod. Každé setkání je utvářeno tím, jak žáci pracují. Nejsou tedy pasivními přijímači informací, ale sami nacházejí odpovědi na své otázky, jsou vedeni k vyjadřování svých názorů, vysvětlují své postoje, učí se chápat emoce své i jiných a nacházet propojení s realitou svého života. Na hodinách mají mimo jiné možnost spolupracovat při různých úkolech, využívají svou fantazii a učí se diskutovat. Používané aktivity také pomáhají posilovat pozitivní vztahy ve třídě a předcházet výskytu sociálně patologických jevů.

 

V Etických dílnách využíváme pestré didaktické pomůcky – příběhy ze života dětí, citáty vrstevníků, videoklipy, obrázky, dotazníky, skupinové hry. Žáci 3. – 5. Třídy mají k dispozici pracovní listy. (Víc informací na http://www.etickedilny.cz/)

 

Etické dílny - listopad 2013 -  foto

 

O lektorce:

Lektorkou Etických dílen je Ing. Bc. Karla Mihatchová. Je vyškolenou lektorkou Etických dílen a na školách pracuje od r. 2010. Tento rok spolupracuje se 7 základními školami v Trutnově a okolí. S dětmi a dorostem pracuje v rámci různých volnočasových aktivit od r. 1997.

 

Témata pro 1. – 5. ročník

 

 1. Jak se chránit v nebezpečných situacích?
  Jak se chovat doma sám, jak se chovat k cizím lidem, co dělat, když se ztratím... Simulace různých kritických situací a jejich správné řešení.
 2. Jak se stát dobrým kamarádem?
  Jak má vypadat dobrý kamarád. Tři rady, jak se stát dobrým kamarádem. Výroba dárku pro kamarády.
 3. Jak se nehádat se sourozenci?
  Vzájemné hádky. Urážky a posmívání. Provokování a zlobení. Neochota ustoupit. Jak na to?
 4. Jak mít pěkný vztah s rodiči?
  Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je děti řeší. Jak správně řešit spory s rodiči?
 5. Jak překonat starosti ve škole?
  Problémyučením, s učiteli, se spolužáky. Jak vypadají a jak je řešit?
 6. Co dělat se svým vzhledem?
  Jaké mohou být problémy se vzhledem. Existuje dokonalá krása? Co je to krása a jak jí dosáhnout.
 7. Jak správně nakládat se svými penězi?
  Vztah k penězům a dalším hodnotám. Jak správně rozdělovat své peníze. Jak svými penězi pomáhat.
 8. Jak správně využívat počítač a televizi?
  Pravda o počítačových hrách, internetu, chatu. Rizika některých televizních pořadů. Bulvární časopisy - co to je a jaknimi nakládat.


 Témata pro 6. - 9. ročník

 

 

 1. Image, nebo charakter?
  Co znamená „být in"? Je image důležitý? Lze pracovat na svém charakteru stejně jako na image? Jak?
 2. Kdo jsem?
  Dospívat znamená učit se rozhodovat - o životním stylu, o svých přátelích, o sobě.vyvolává časté konflikty s okolím. Trénink reakcí na konflikty s rodiči.
 3. Láska a vztahy
  Jak vnímají zamilovanost kluci a jak holky. Tělesné vzrušení - jak daleko můžeme zajít? Jak vypadá skutečný vztah.
 4. Přátelé
  Jak poznat opravdového přítele a jak se jím stát.situací, kdy se přátelství ocitne v krizi.
 5. Rodina
  Štěstí rodiny - na čem stojí. Zamyšlení nad důvody rozvodu rodičů - jakoutom hrají roli děti. Jak se s rozvodem vyrovnat. Tlaky dnešní společnosti na udržení rodiny. Rozdíly rozvod / rozchod rodičů z pohledu dětí.
 6. Peníze, peníze, peníze
  Mění peníze život člověka - jak? Postojpenězům a vnímání potřeb lidí kolem nás.
 7. Život v mediální džungli
  Nejoblíbenější pořady a počítačové hry dospívajících - co s nimi dělají? Jak získat vládu nad televizí a počítačem. Rizika internetu, chatu - jak se jim bránit.
 8. Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?
  Alkohol - nejtolerovanější droga u nás. Jak se vyhnout závislosti. Anorexie, bulimie - kde je jejich kořen?
 9. Pohoda, klídek a tabáček
  Kouření - co nám výrobci tabáku zamlčují. Tabák, marihuana, vodní dýmky. Jak se naučit říkat „ne". Bohatá obrazová dokumentace důsledků kouření.
 10. Předsudky
  Jsou si lidé rovni? Soudíme někoho dříve, než ho poznáme? Různé druhy předsudků. Problém rasismu. Jak mu předcházet.
 11. Stáří - děs, nebo výsada?
  Brzy budou mladí lidé obklopeni většinou starších lidí. Hodina má pomocipochopení stáří jako přirozené součásti života a najít směr pro společné soužití. Dotkneme se také tabuizovaného tématu smrti, vážných onemocnění, eutanazie.
 12. Moc slova
  Lži, pomluvy a vulgarismy. Jak se bránit? Modelové situace.

 

 

 

 
Adaptační kurz PDF Tisk Email

Dobrou tradicí Školního poradenského pracoviště je realizace adaptačních kurzů. Adaptační kurzy jsou výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv dětí.

Adaptační kurzy realizujeme na začátku školního roku ve všech šestých třídách. Při jejich přípravě vycházíme z poznání, že přechod na druhý stupeň představuje pro děti zátěž a klade vyšší nároky nejen na učení, ale taky na schopnost řešit rozmanité sociální situace. Jsme přesvědčeni, že než řešit problémy spojené s adaptací na nové prostředí, je lepší problémům předcházet. Adaptační kurzy se nám jeví jako výborný nástroj, nejen na seznámení se s novým třídním učitelem a poznávání se mezi sebou, ale i jako nástroj prevence sociálně – patologických jevů a konfliktů ve třídě.

Cíle adaptačního kurzu:

 • dosáhnout vzájemného porozumění a spolupráce ve skupině

 • předcházení problémovému chování ve třídě

 • sebepoznání dětí

 • podpora komunikačních schopností, asertivního chování a umění řešit konflikty a nedorozumění ve třídě

 • získávání cenných poznatků o vztazích a spolupráci ve třídě.

Adaptační kurzy probíhají obvykle jeden den mimo prostory naší školy. Kurz má přesný řád. Jeho součástí jsou hry na seznámení, na podporu komunikace, aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a budování důvěry. Využíváme různé kreativní a diskusní techniky. Naše adaptační kurzy jsou nejen výchovné a vzdělávací, ale plné zážitků, zábavy a praktických sociálních zkušeností.

Adaptační kurz v školním roce 2013/14

Letos jsme adaptační kurzy realizovali na přelomu září a října. Kurzu se zúčastnili žáci 6.A, 6.B. a 6.C. Kurz proběhl v prostorách Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. K dispozici jsme měli velkou místnost pro indorové aktivity a obrovskou zahradu, kterou jsme využívali nejen v čase přestávek, ale i pro realizaci outdorového programu. Jsme vděčni vedení Stacionáře za vstřícnost, pohostinnost a skvělou spolupráci. 

V průběhu jednoho dne byl pro žáky a jejich třídní učitele připravený zajímavý program, který připravili speciální pedagogové a metodik prevence. V programu jsme využili různé tvořivé, arteterapeutické, dramaterapeutické, relaxační a pohybové techniky, kruhové diskuse, hry na podporu kooperace, empatie, komunikace. Žáci si měli možnost vytvořit třídní vlajky, určili si pravidla chování, které by chtěli respektovat nejen v průběhu kurzu, ale i po jeho skončení ve vlastních třídách.

Kurz se setkal s velkým zájmem žáků, o čemž svědčí i následující reflexe žáků ze 6.A :

„Bylo to príma, chtěl bych si to někdy zopakovat.“

„Byl jsem rád, že jsem mohl vyslovit svůj názor a ostatní ho vyslechli.“

„Adaptační kurz mne bavil, nejvíc se mi líbili hry, kde jsme museli spolupracovat.“

„ Tenhle den se mi moc líbil, poznala jsem své spolužáky víc.“

 

 

Galerie

VI.A - foto zde

VI.B - foto zde

 


 

 

 

 

 

 


Vyhledávání

Banner
Banner


Home

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.