Nabídka rodičům PDF Tisk Email

Vážení rodiče!

 

Ve školním roce 2015/16 nabízíme služby ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ. Můžeme Vám pomoci řešit vzdělávací a výchovné problémy Vašich dětí, případně Vám poskytneme konzultaci a podporu v zátěžových situacích. Služby pro rodiče a žáky poskytujeme bezplatně, v rámci konzultačních hodin. Prosíme, abyste si konzultaci domluvili předem. Děkujeme.

Více o poradenských službách ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ naleznete na školních stránkách www.zsvdomcich.cz .

V případě zájmu o konzultaci se můžete objednat osobně, telefonicky, e-mailem:

 

Mgr. Eva Junová                                         602 612 851                                  junova@zsvdomcich.cz

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00 nebo dle předchozí domluvy

 


 

 

 
Služby školního poradenského pracoviště: PDF Tisk Email

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizujeme diagnostiku a nápravu speciálních vzdělávacích potřeb. Vytváříme individuální vzdělávací plány pro děti s diagnostikovanou poruchou učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií atp.). Pracujeme s dětmi a i jejich problémy, které způsobují výukové potíže. Jedná se o děti s ADHD/ADD, děti zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, děti s poruchami chování, ale i nadané žáky.

více informací

 

 2. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

Cílem služby je včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě a zmírnění , které by mohly působit problémy s úspěšností ve škole. Realizujeme depistáž dětí, diagnostiku vybraných specifických školních dovedností, účastníme se zápisu do 1. tříd, náslechů ve třídách, problémy konzultujeme se třídními učiteli.

 

3. Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Cílem služby je vytvářet nebo implementovat a realizovat různé preventivní programy zaměřené na předcházení problémům chování. Mezi naše základní preventivní aktivity patří realizace projektu Normální je nekouřit, preventivního programu Etické dílny, realizace diskusí a přednášek se zaměřením na specifickou problémovou oblast (např. drogy, kriminalita mladistvých, šikana apod.) Poradenské a konzultační služby ze speciálně pedagogické oblasti

 

 4. Individuální logopedická péče

Logopedická péče je zajištěna od diagnostiky přes individuální a skupinovou péči až k úplnému odstranění obtíží. Speciální pedagog vede metodicky péči, doporučuje pravidelná cvičení na doma, které je nutné opakovat denně 3 až 5krát. Výsledek péče je tedy závislý na zodpovědném přístupu rodičů. Konzultace s rodiči slouží k praktickým ukázkám a postupům vedení domácího procvičování dle doporučení logopeda.

více informací

 

5. Kariérové poradenství

Jedná se poradenství pro žáky a rodiče, jehož cílem je pomoc při výběru budoucí profese pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci a rodiče mají možnost individuálních konzultací, na kterých se jim věnuje odborný pracovník.

více informací

 

6. Příprava na školní docházku předškolních dětí se socio-kulturním znevýhodněním

Přípravná třída je určena dětem předškolního věku se sociálním znevýhodněním, aby získaly základní dovednosti a návyky pro úspěšné zvládání školních povinností.

 

 7. Řešení výchovných problémů

Podstatou této služby je individuální i společné řešení výchovných problémů se žákem, rodiči a učiteli. Hledáme také řešení, které dítěti pomůže překonat, minimalizovat problémové chování a tím i zmírnit následky problému na jeho další vzdělávání.

 

8. Osvětová činnost

V průběhu školního roku se zabýváme metodickou podporou učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (například individuální konzultace pro pedagogy, vzdělávací akce pro učitele, přednášky, besedy pro rodiče).

 

 9. Krizové intervence, pomoc při řešení náročných situací žákům i rodičům

Péči realizujeme jednorázově nebo pravidelně po individuální domluvě a se souhlasem rodičů. Podmínkou je aktivní spolupráce rodiny.

 

 10. Práce s třídním kolektivem, diagnostika, terapeutické vedení

Pravidelně pracujeme s třídními kolektivity, realizujeme adaptační kurzy. V této oblasti zajišťujeme pravidelné a systematické poradenství pro žáky, rodiče a učitele.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyhledávání

Banner
Banner


Home Základní informace Školní poradenské pracoviště Služby

Copyright © 2012 ZŠ V Domcích. Všechna práva vyhrazena. Založeno na Joomla!. Designed by: best actors reseller dedicated server Valid XHTML and CSS.