Pracovníci Tisk

Mgr. Eva Junová (RAMPS VIP III)

Speciální pedagog, výchovný poradce

Konzultační hodiny:          

Pondělí: 14,00 – 16,00 hod.

Čtvrtek: 14,00 – 16,00 hod.

Popis práce:

  • Individuální a skupinová logopedická péče.
  • Reedukační, kompenzační a stimulační činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Depistážní a diagnostické činnosti: komunikační schopností, poruchy učení a chování, neprospěch.
  • Konzultace a diagnostika v kariérovém poradenství.
  • Konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků v riziku rozvoje SPU.
  • Diagnostika školní zralosti a metodické vedení přípravné třídy. koordinace činnosti asistentů pedagoga.
  • Spolupráce s učiteli, pracovníky školských poradenských zařízeních.

 

 

Mgr. Růžena Nováková

Speciální pedagog, asistent reedukace

Konzultační hodiny pro žáky: individuálně, dle domluvy.

Reedukace: pondělí 12.00-12.45, úterý 12.40-13.25, středa 11.45-12.30

Popis práce:

V reedukačních hodinách se věnuji žákům, kteří potřebují individuální pomoc v těchto oblastech: náprava a zlepšení techniky čtení, grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky, cvičení na zlepšení a rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj matematických představ. Reedukační činnost je zaměřena na děti s dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, dysfázií apod.