Školní poradenské pracoviště Tisk

Školní poradenské pracoviště při Základní škole v Domcích bylo zřízeno v roce 2005. Pracoviště vzniklo jako součást systémového projektu VIP – Kariéra, který byl a je spolufinancován EU a státním rozpočtem.

V průběhu existence Školního poradenského pracoviště se personál měnil. Aktuálně je tým pracoviště tvořen speciálními pedagogy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, asistenty reedukace a asistenty učitele. Všichni pracovníci mají rozdělené kompetence a vzájemně spolupracují.

Cíle školního poradenského pracoviště

 

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,

 

  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

 

  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,

 

  • připravit podmínky a rozšířit možnosti jak žáků nadaných, tak možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole,

 

  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho zlepšení,

 

  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 

  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

 

  • prohloubit a zlepšit spolupráci i komunikaci mezi školou a rodiči,

 

  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

 

Více o projektu najdete na stránkách www.nuv.cz/ramps/o-projektu-ramps