VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Tisk

Vyplývá ze:

-          zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

-          vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

-          vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, v platném znění,

-          vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP

-          platných hygienických aj. předpisů k provozu stravovacího zařízení a výrobě potravin.

 

Organizace provozu  

Školní jídelna Základní školy, Trutnov, V Domcích 488 zajišťuje stravování, a to obědy, pro:

-          žáky školy

-          zaměstnance školy  

-          studenty SPŠ Trutnov na základě smlouvy o poskytování stravovacích služeb

-          cizí strávníky

-          studenty středních škol a odborných učilišť pracujících ve školní jídelně na praxi  

-          mimořádné stravování (akce) dle rozhodnutí ředitele školy a vedoucí školního stravování.

 

Doba výdeje obědů:


           žáci a zaměstnanci školy: Pondělí - Pátek                           11:30 - 14:00

studenti: doba výdeje denně prodloužena oproti žákům do             14:30

cizí strávníci:                     Pondělí – Pátek                          11:15 – 11:30

 

Školní jídelna nabízí strávníkům v pondělí a pátek jeden druh hlavního jídla, v ostatních dnech mají možnost výběru ze dvou druhů hlavních jídel. Jídelníček je vyvěšen u vstupu do školní jídelny, na www stránkách školy a na dveřích u kanceláře školní jídelny.

Jídelníček je sestavován podle zásad správné výživy a dodržování  výživových norem dle vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Jídlo je konzumováno ve školní jídelně, výjimku tvoří cizí strávníci a odnos oběda ve vlastních nádobách za plnou cenu u neodhlášených obědů.

 

Cena oběda

 

                                                                    Finanční normativ

               Kategorie                                      /snížená úhrada/            Plná cena oběda

                         Žáci 7-10 let                                          28,-                                  60,-

                         Žáci 11- 14 let                                       30,-                                  63,-

                         Žáci 15 let a více                                   31,-                                  64,-

                         Zaměstnanci                                          28,-    FKSP 2,61               64,-

                         Cizí strávníci                                                                                 64,-

       

U žáků je cena oběda v rámci školního stravování stanovena ve výši finančního normativu na nákup potravin podle věkových kategorií dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Každý žák má v době školní docházky právo denně odebrat oběd za sníženou cenu. V době různého volna školy se strava za sníženou cenu neposkytuje. V případě neodhlášení oběda od 2. dne nepřítomnosti se účtuje plná cena, 1. den neplánované nepřítomnosti je účtována ještě snížená cena (dle vyhl. č. 107/2005 Sb.).

Zaměstnancům je cena stanovena v rámci závodního stravování souladu v vyhl. č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování a vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP.  Oběd za sníženou cenu může být poskytnut pouze zaměstnancům, kteří během jedné směny odpracují min. 3 hodiny. Za dobu nemoci, studijního aj. volna, služební cesty s poskytnutým stravným a dovolené se závodní stravování neposkytuje, oběd je možný odebrat pouze za plnou cenu. Plná cena se účtuje i v případě neodhlášení oběda v době nepřítomnosti. 

Cizí strávníci hradí vždy plnou cenu oběda podle kalkulace z poslední roční závěrky. V případě zvýšení nákladů se zvyšuje kalkulace oběda a lze ji provést kdykoliv během kalendářního roku. Tato změna se oznamuje strávníkům obvyklým způsobem (vývěskou v jídelně, na webových stránkách školy apod.  s minimálně měsíčním předstihem.

 

 

Přihlašování strávníků 

1) Přihlašování žáků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen ke stravování od prvního do posledního dne školní docházky (přihlášení platí na dny školní docházky).

Zákonní zástupci zakoupí svému dítěti identifikační médium čip 120,-. Čip je použitelný od 1. až do 9. třídy. Při odchodu ze školy Vám budou za čip peníze vráceny (dle stavu čipu). Pří ztrátě či poškození identifikačního média je třeba tuto skutečnost okamžitě hlásit vedoucí školní jídelny, která provede zablokování média a tím zabrání jeho případnému zneužití. Nenajde-li se médium do tří dnů, je strávník povinen zakoupit v kanceláři školní jídelny nové.

2) Přihlašování zaměstnanců:

Zaměstnanci se přihlásí v kanceláři školní jídelny a zakoupí si čip.

Přihlášení platí na dny školního vyučování. V době prázdnin a ředitelských dnů se zaměstnanci přihlašují individuálně.

3) Přihlašování cizích strávníků:

Strávník se přihlásí v kanceláři školní jídelny a zakoupí si čip.

Přihlašování obědů si každý strávník provádí sám podle potřeby. 

 

Odhlašování obědů 

Odhlašování obědů je možné telefonicky do 7,00 ráno na čísle 499 813 074 ( možno použít i záznamník) nebo na čísle 602 612 950. Další možnost je odhlašování prostřednictvím internetu. S odhlašováním po internetu je strávník seznámen při odevzdání přihlášky  v kanceláři ŠJ.       

V případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče oběd vyzvednout za sníženou cenu (fin.norma). V Další dny nemoci si mohou rodiče obědy odebírat, ale za plnou cenu.

Při neodhlášení a neodebrání oběda v době nemoci jsme povinni doúčtovat osobní, věcné náklady a DPH za přihlášené a neodebrané obědy (neoprávněně přihlášené obědy).       

Potrvá-li nepřítomnost strávníka delší dobu (především přechází-li do dalšího měsíce), je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, která provede blokaci v kartě strávníka. Nebude-li provedena blokace a současně je na kontě strávníka hotovost, je strávník na konci daného měsíce automaticky přihlášen na další měsíc.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

 

Při ukončení školní docházky nebo stravování ve školní jídelně má strávník povinnost obědy včas odhlásit a vedoucí školní jídelny odevzdat vyplněný formulář „Ukončení stravování“ .

 

 

 

Výběr druhů obědů

 

Výběr druhů obědů je možné provádět do 13.00 předchozího dne telefonicky, po internetu, prostřednictvím karty nebo čipu na boxu umístěném u vchodu do školní jídelny.  Pokud strávník do této doby neoznačí výběr, je automaticky navolen oběd č. 1. Na případnou změnu jídelníčku jsou strávníci upozorněni v jídelně, na informační vývěsce před jídelnou a prostřednictvím internetu na webových stránkách školy. Kdo se změnou nebude souhlasit, má možnost odhlášení stravy v běžném odhlašovacím termínu.             

Dietní pokrmy se v jídelně nevaří.

 

Placení  stravného

 

1) Inkasní příkaz k úhradě

Zákonný zástupce žáka nebo strávník založí ve své bance povolení k inkasu. Zadá  inkasní limit (tj. maximální částku, která mu může být každý měsíc stržena),  uvede číslo účtu příjemce – ŠJ: 782 741 0237/0100 (KB Trutnov) . Pokud má strávník účet u ČS uvádí číslo sběrného účtu příjemce – ŠJ:  0101117021/0800 (Česká spořitelna Trutnov). Platba je prováděna zálohově, vždy 20. v měsíci. Z platby jsou vždy odečteny odhlášky z předchozího měsíce. Nejsou strhávány platby na prázdniny a volné dny.

 

 

2) Trvalý příkaz: Zákonný zástupce žáka nebo strávník provádí platby převodem z  účtu na číslo účtu příjemce – ŠJ: 782 741 0237/ 0100. Jako variabilní symbol uvádí rodné číslo strávníka. Jediný možný způsob placení stravného je zálohově (předem).

Vedoucí školní jídelny je třeba oznámit zvolený způsob placení stravného a číslo účtu, z něhož bude placení stravného probíhat.

Není-li úhrada stravného do posledního dne v měsíci prokazatelná, nevzniká strávníku nárok na odběr oběda v prvním pracovním dni dalšího měsíce. Každá pozdější úhrada opravňuje strávníka k odběru jídla až následný den po prokázání platby. Vzniklý přeplatek za neodebrané obědy bude vyúčtován v příštím měsíci s další platbou.

 

Vracení přeplatků

Přeplatky vzniklé z odhlašovaných obědů se vrací hotově nebo převodem na účet kdykoli v průběhu školního roku zákonným zástupcům žáka nebo žákovi na základě písemné žádosti rodičů. Při vrácení hotovosti se vyžaduje podpis toho, kdo hotovost převezme.

 

 

Vrácení identifikačního média - čipu

Za čip se v případě přerušení docházky do školní jídelny vrací peníze nejdéle však do dvou měsíců od zakončení docházky do školní jídelny. Vrácená částka se odvíjí od stavu čipu, pokud je obal poškozen, vrací se za čip nižší částka. Za karty se peníze nevracejí.

 
Vnitřní režim školní jídelny

Strávníci jsou povinni respektovat příkazy pedagogického dozoru, případně obsluhujícího personálu školní jídelny. Každý strávník se v jídelně chová tiše, dodržuje zásady správného stolování a chování a uklízí po sobě použité nádobí na určené místo. Strávníci jsou povinni nosit k výdeji stravy kartu nebo čip. V případě ztráty nebo zapomenutí kontroluje vedoucí školní jídelny strávníkovu kartu v PC před výdejem stravy. Teprve po kontrole stavu konta a druhu oběda je strávníkovi vydán oběd.  Mimo prostory školní jídelny je zakázáno vynášet stravu, která je součástí oběda (tedy i moučníky, ovoce, apod.).

Výdej do vlastních nádob je z hygienických důvodů časově oddělen od výdeje pro žáky a zaměstnance. Cizí strávníci jsou povinni toto časové oddělení dodržovat.

       

Do školní kuchyně není strávníkům ani jiným nepovolaným osobám z hygienických a bezpečnostních důvodů vstup povolen.

 

Závěrečná ustanovení

 

Podmínky provozu z hlediska dodržování hygienických, bezpečnostních aj. norem jsou stanoveny v Provozním řádu školní kuchyně, jehož součástí  je sanitační řád provozovny s uvedením způsobu a četnosti čištění všech ploch a předmětů provozovny – školní jídelny včetně zodpovědných osob.

O provozu školní jídelny ve dnech, kdy neprobíhá řádná výuka, rozhoduje ředitel školy a vedoucí školní jídelny.

S Vnitřním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni na začátku školního roku, při pozdějším individuálním nástupu do školy, při zahájení odebírání obědů jako cizí strávník a při jeho aktualizaci. Je vyvěšen na přístupném místě ve škole ( na nástěnce před vchodem do školní jídelny) a zveřejněn na internetových stránkách školy: www.zsvdomcich.cz  

 

V Trutnově dne 01. 09. 2019

 

Zpracovala: Hana Endlichová, vedoucí školní jídelny

Vydala:   Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy