Adaptační kurz Tisk

Dobrou tradicí Školního poradenského pracoviště je realizace adaptačních kurzů. Adaptační kurzy jsou výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv dětí.

Adaptační kurzy realizujeme na začátku školního roku ve všech šestých třídách. Při jejich přípravě vycházíme z poznání, že přechod na druhý stupeň představuje pro děti zátěž a klade vyšší nároky nejen na učení, ale taky na schopnost řešit rozmanité sociální situace. Jsme přesvědčeni, že než řešit problémy spojené s adaptací na nové prostředí, je lepší problémům předcházet. Adaptační kurzy se nám jeví jako výborný nástroj, nejen na seznámení se s novým třídním učitelem a poznávání se mezi sebou, ale i jako nástroj prevence sociálně – patologických jevů a konfliktů ve třídě.

Cíle adaptačního kurzu:

  • dosáhnout vzájemného porozumění a spolupráce ve skupině

  • předcházení problémovému chování ve třídě

  • sebepoznání dětí

  • podpora komunikačních schopností, asertivního chování a umění řešit konflikty a nedorozumění ve třídě

  • získávání cenných poznatků o vztazích a spolupráci ve třídě.

Adaptační kurzy probíhají obvykle jeden den mimo prostory naší školy. Kurz má přesný řád. Jeho součástí jsou hry na seznámení, na podporu komunikace, aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce a budování důvěry. Využíváme různé kreativní a diskusní techniky. Naše adaptační kurzy jsou nejen výchovné a vzdělávací, ale plné zážitků, zábavy a praktických sociálních zkušeností.

Adaptační kurz v školním roce 2013/14

Letos jsme adaptační kurzy realizovali na přelomu září a října. Kurzu se zúčastnili žáci 6.A, 6.B. a 6.C. Kurz proběhl v prostorách Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově. K dispozici jsme měli velkou místnost pro indorové aktivity a obrovskou zahradu, kterou jsme využívali nejen v čase přestávek, ale i pro realizaci outdorového programu. Jsme vděčni vedení Stacionáře za vstřícnost, pohostinnost a skvělou spolupráci. 

V průběhu jednoho dne byl pro žáky a jejich třídní učitele připravený zajímavý program, který připravili speciální pedagogové a metodik prevence. V programu jsme využili různé tvořivé, arteterapeutické, dramaterapeutické, relaxační a pohybové techniky, kruhové diskuse, hry na podporu kooperace, empatie, komunikace. Žáci si měli možnost vytvořit třídní vlajky, určili si pravidla chování, které by chtěli respektovat nejen v průběhu kurzu, ale i po jeho skončení ve vlastních třídách.

Kurz se setkal s velkým zájmem žáků, o čemž svědčí i následující reflexe žáků ze 6.A :

„Bylo to príma, chtěl bych si to někdy zopakovat.“

„Byl jsem rád, že jsem mohl vyslovit svůj názor a ostatní ho vyslechli.“

„Adaptační kurz mne bavil, nejvíc se mi líbili hry, kde jsme museli spolupracovat.“

„ Tenhle den se mi moc líbil, poznala jsem své spolužáky víc.“

 

 

Galerie

VI.A - foto zde

VI.B - foto zde